Oferta

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dołączenie do UKS Football  Academy Fair-Play w Złotowie następuje po przekazaniu formularza zgłoszeniowego i potwierdzeniu rejestracji Uczestnika przez Akademię.
 2. Po potwierdzeniu rejestracji Zawodnika, obowiązkiem jest uiszczenie opłaty miesięcznej oraz zakup stroju treningowego w kolorach barw klubowych.
 3. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach Akademii jest brak przeciwskazań zdrowotnych. Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne badania lekarskie upoważniające do uprawiania sportu.
 4. Zajęcia w Akademii mają charakter pozalekcyjny i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie Uczestników ponoszą Opiekunowie.
 5. Wszyscy Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia uprawniającego do wyczynowego uprawiania sportu.
 6. Składkę członkowską  dokonujemy do 10-go dnia każdego miesiąca (opłata za miesiąc z góry) na konto Akademii.
 7. Nieobecność na treningach nie wpływa na wysokość składki. (zwolnienie z opłaty w przypadku kontuzji dłuższej niż 30 dni).
 8. Każdy Uczestnik ma prawo do rezygnacji z członkostwa. Warunkiem rezygnacji jest przekazanie  pisemnej rezygnacji zawodnika. W przeciwnym wypadku opłaty będą naliczane.
 9. Jeżeli rezygnacja z członkostwa zostanie złożona do 10-go dnia miesiąca Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za bieżący miesiąc. W przypadku rezygnacji po 10-tym dniu miesiąca Uczestnik zobowiązany jest również do opłacenia składki członkowskiej za kolejny miesiąc.
 10. Jeżeli Uczestnik nie przestrzega Zasad Regulaminu ma prawo zostać usunięty z listy Członków UKS Football Academy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW I OPIEKUNÓW

 1. Każdy z Opiekunów ma obowiązek zapoznania się z Regulamin oraz uszanowania jego postanowień.
 2. Opiekun zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich formalności związanych z zapisem Uczestnika do Akademii
 3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia opieki Uczestnikowi przed i po zajęciach treningowych, tym zapewnienie dowiezienia i odbioru Uczestnika.
 4. Podczas zajęć treningowych Opiekunowie powinni pozostawać poza terenem boiska oraz szatni (z wyłączeniem zajęć)
 5. W trakcie zajęć (treningi oraz mecze) Opiekunowie zobowiązują się do kulturalnego zachowania. Na terenie obiektu sportowego obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów (w tym elektronicznych).
 6. W trakcie zajęć (treningi oraz mecze) Opiekunowie zobowiązani są do kulturalnego dopingu: brak instruowania Zawodników, akceptowanie decyzji Sędziego oraz Trenerów i nie obrażać Uczestników zajęć.
 7. W przypadku jakichkolwiek problemów i niejasności związanymi z funkcjonowaniem Akademii, Opiekunowie powinni indywidualnie zgłaszać się do Sztabu Szkoleniowego.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Kluczowym obowiązkiem Uczestników jest godne reprezentowanie barw Akademii. Odnosi się to do postawy na boisku, jak i poza nim.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego udziału w zajęciach i podnoszeniu swoich umiejętności.
 3. W trakcie zajęć (trening i mecze) Uczestnicy powinni szanować Kolegów, Członków Sztabu Szkoleniowego Akademii, Opiekunów, Przeciwników oraz Sędziów.
 4. Uczestnicy mają bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym elektrycznych), spożywania alkoholu oraz niedozwolonych używek.
 5. Uczestnicy dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia. W związku z tym do każdych zajęć mają być odpowiednio przygotowani (kompletny i czysty sprzęt treningowy), a po każdych zajęciach (jeżeli pozwalają na to warunki) biorą prysznic.
 6. Uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć w szatni minimum 15 minut przed ich rozpoczęciem.
 7. Podstawą do występowania w jakichkolwiek meczach jest regularny udział w zajęciach, punktualność oraz odpowiednie zaangażowanie.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu treningowego i pomocy Trenerowi w rozkładaniu i znoszeniu go jeżeli nastąpi taka potrzeba.
 9. Uczestnicy mają bezzwłoczny obowiązek zgłaszania każdych dolegliwości zdrowotnych Trenerowi.
 10. Wszelka dodatkowa aktywność sportowa (Kadry Polski oraz Województwa, Rozgrywki Międzyszkolne, Obozy Sportowe) muszą być wcześniej konsultowane ze Sztabem Szkoleniowym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać Dyrektor Akademii przy współpracy ze Sztabem Szkoleniowym.
 2. Akademia zastrzega sobie możliwość dokonania zmian Regulaminu. Opiekunowie oraz Uczestnicy poinformowani zostaną o wprowadzanych zmianach z zachowaniem co najmniej 14 dniowego wyprzedzenia.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

 

Zarząd oraz Sztab Szkoleniowy Football  Academy Fair-Play w Złotowie

 

 

Trenerzy
Mateusz
Hrycoń

Radek
Leoniak

Marcin
Łyjak

Mateusz
Pobiedziński

Tomasz
Poniecki

Dawid
Ratajczyk